Obchodní podmínky

Obchodní podmínky BIBO s.r.o. – kurzy, školení, zkoušky, semináře

1. společnost

Společnost BIBO s.r.o., IČ: 282 294 61 (dále jen BIBO), poskytuje služby pro rodinu a domácnost a služby v oblasti vzdělávání ,přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností BIBO a klientem kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné.

2. přihlášení

1) Smluvní vztah mezi společností BIBO a studentem vzniká na základě objednávky. Přihlášení do kurzu je nezávazné, tzn. klient může od smlouvy odstoupit do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 3 této smlouvy. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 4 (storno podmínky).
3) Ceny kurzů jsou uvedeny včetně DPH 21%.

3. platba

1) Kurzovné je splatné nejpozději 7 dní po odeslání přihlášky na kurz. Kurzovné je možné hradit převodem na účet , v hotovosti v kanceláři firmy BIBO (Praha, Brno) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce České spořitelny a.s. Za den zaplacení je považováno datum připsání peněz na účet společnosti BIBO. V případě, že 5 dní před zahájením kurzu nebude celé kurzovné uhrazené, může dojít ke zrušení objednávky ze strany společnosti BIBO z organizačních důvodů.

 2) Pokud zbývá do zahájení kurzu 4 dny a méně, je celé kurzovné splatné v den přihlášení. Kurzovné je možné hradit pouze v hotovosti v  kanceláři firmy BIBO (Praha, Brno) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce České spořitelny a.s. s okamžitým doložením dokladu o zaplacení (osobně, faxem, e-mailem).

Číslo účtu společnosti BIBO je 28 22 94 61 01/5500 variabilní symbol je uveden v pokynech k platbě, které obdrží klient na základě objednávky.

4. storno podmínky

Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:

1) Stornování kurzu od 8.dne od data odeslání přihlášky na kurz  do 16.dne před zahájením kurzu – storno poplatek : 25 % z kurzovného.

2) Stornování kurzu od 15. dne do 5.dne před zahájením kurzu -  storno poplatek: 50% z kurzovného

3) Stornování kurzu po 5. pracovním dni před zahájením kurzu  – storno poplatek: plná výše kurzovného.

4) Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.

a) Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude klient informován prostřednictvím sms nebo e-mailu.

b) V případě zrušení kurzu studentovi vzniká nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.

c) V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka buď vyplacena v hotovosti v kanceláři firmy BIBO (Praha, Brno) nebo převedena na jeho účet do 14 dnů.

5. zmeškané hodiny

Za neúčast klienta na výuce neposkytuje společnost BIBO žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

6. potvrzení o školení

 Každý student má nárok na získání potvrzení o absolvování kurzu, který bude vystaven na konci kurzu.

7. odstoupení od smlouvy

a) Společnost BIBO může z důvodu naplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají dříve platící klienti. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet společnosti. V případě úhrady ve stejný den mají přednost klienti, kteří si kurz objednali dříve.

b) Společnost BIBO si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů společnosti BIBO nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
 

8. změny podmínek

Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran.

9. ochrana osobních údajů  a zasílání obchodních sdělení

a) Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

b) Klient tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů společností BIBO s.r.o.: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

c) Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů společností BIBO s.r.o., a to pro účely plnění smluvních závazků společností BIBO s.r.o., pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely..

d) Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

f) Student potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

h) Požádá-li student o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost BIBO s.r.o. povinna tuto informaci předat. Společnost BIBO s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
i) Student souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany společnosti BIBO s.r.o. související se službami společnosti BIBO s.r.o. na elektronickou adresu klienta.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2015